free site templates

Dislaimer

Frenk Afdichtingen B.V. 
De onderneming FRENK Afdichtingen B.V. is een verzameling van een drietal business units onder de namen FRENK Kitherstel, FRENK Gevelkeur en FRENK Brandwerend. In zowel de Disclamer als Privacy Statement worden deze namen niet afzonderlijk omschreven en zullen derhalve automatisch als Frenk Afdichtingen B.V. genoemd worden. Vanzelfsprekend blijven de Disclamer als Privacy Statement dus ook gelden voor deze drie afzonderlijke business units.

Acceptatie van de voorwaarden
Frenk Afdichtingen B.V. heeft haar website ingericht als service naar klanten, aannemers en eindgebruikers. Wanneer u de website bezoekt, bevestigt u dat u kennis heeft genomen van de hieronder staande voorwaarden en dat u hiermee akkoord gaat. Mocht u niet met de hieronder staande voorwaarden akkoord gaan, dan dient u deze site onmiddellijk te verlaten.

Intellectuele eigendomsrechten
Alles wat op de website van Frenk Afdichtingen B.V. vermeld staat is onderhevig aan intellectuele eigendomsrechten van Frenk Afdichtingen B.V. of de oorspronkelijk eigenaar van het materiaal. Hierbij kunt u onder andere denken aan tekeningen, detailleringen, bedrijfslogo's, projectfoto's, projectteksten en de grafische vormgeving van deze website. Ter bescherming van de belangen van Frenk Afdichtingen B.V. en derden staat het u vrij materiaal van deze website te bekijken, te downloaden, te kopiëren, af te drukken en te distribueren, zolang:
Het materiaal uitsluitend ter informatie wordt gebruikt; Het materiaal uitsluitend voor niet-commerciële doeleinden wordt gebruikt, tenzij u hiervoor de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming heeft ontvangen van Frenk Afdichtingen B.V. of de oorspronkelijke eigenaar; Kopieën van het materiaal de vermelding van het auteursrecht van Frenk Afdichtingen B.V. bevatten.

Afwijzing garantie
Hoewel het nauwkeurige verstrekken van informatie op deze website een doelstelling van Frenk Afdichtingen B.V. is, aanvaarden wij op geen enkel moment de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid ervan. Frenk Afdichtingen B.V. behoudt zich het recht voor om op elk moment, zonder de bezoeker hiervan voorafgaand op de hoogte te brengen, de informatie welke is weergegeven op deze sites te wijzigen. De gegevens op deze sites zijn bedoeld om de gebruiker algemene informatie te verschaffen over Frenk Afdichtingen B.V. en vormt geen enkele waarborg. Frenk Afdichtingen B.V. wijst in deze alle garanties, in welke vorm dan ook, af.

Actualliteit van de website
De informatie op deze website, ook nieuwsberichten, kan mogelijk niet meer actueel zijn. Frenk Afdichtingen B.V. is niet verplicht, en kan hiertoe ook niet verplicht gehouden worden, de informatie op deze website actueel te houden.

Aansprakelijkheid
Frenk Afdichtingen B.V. is niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, die voortvloeit uit het gebruik dan wel het niet kunnen gebruiken van de informatie op deze website, ook al is Kitherstel op de hoogte gebracht van de mogelijkheid hiervan.

Links
De website van Frenk Afdichtingen B.V. kan hyperlinks bevatten naar sites van derden. Frenk Afdichtingen B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites noch voor het materiaal dat u mogelijkerwijs op die sites kunt downloaden, bovendien kunnen voor die sites afwijkende voorwaarden gelden. Frenk Afdichtingen B.V. biedt u deze mogelijkheid zuiver en alleen aan voor uw gemak.

Verkrijgbaarheid van de diensten
Alle op de websites vermelde diensten en beschrijvingen hiervan kunnen onderhevig zijn aan veranderingen. Neem contact op met Frenk Afdichtingen B.V. indien u meer specifieke productinformatie wenst te ontvangen.

Goed gebruik
Het is verboden onwettig, bedreigend, aanstootgevend, lasterlijk of anderszins kwetsend materiaal op deze websites te plaatsen of via deze website te versturen. Tevens is het niet toegestaan van deze website gebruik te maken op een manier die andere gebruikers zou kunnen hinderen of anderszins de goede werking van deze website en de hier achterliggende programmatuur zou kunnen aantasten.

Uw gegevens
Alle informatie die door de gebruiker op de website van Frenk Afdichtingen B.V. wordt geplaatst of achtergelaten, wordt als vertrouwelijk en eigen beschouwd. Frenk Afdichtingen B.V. kan de door de gebruiker achtergelaten informatie enkel gebruiken voor het meten van het aantal website bezoekers en persoonsgerichte mailingen. Als de gebruiker informatie op de website achterlaat welke een persoonlijk karakter heeft, geeft de gebruiker zijn akkoord dat Frenk Afdichtingen B.V. deze informatie voor eigen bedrijfsdoeleinden mag gebruiken in Nederland. Voor verdere informatie betreffende de behandeling van persoonlijke gegevens verwijzen wij naar onze Privacy Statement. 

Copyright 2019 Frenk-BV - All Rights Reserved