.
. Home.
Company Profile.
Contact.
Algemene Voorwaarden 

Deze algemene handelsvoorwaarden gelden voor Frenk Afdichtingen B.V. gevestigd Cromme Meth  88, 3191 TG Hoogvliet. Kamer van Koophandel Rotterdam nr. 18087663

ALGEMENE HANDELSVOORWAARDEN

VOORWAARDEN TER ZAKE VERKOOP EN / OF LEVERING

Artikel 1. Begripsomschrijving

1a. diensten:
Onder diensten wordt in de onderhavige voorwaarden verstaan, het geheel van ons te leveren diensten, dus zowel indien er sprake is van werkzaamheden in een oriënterende fase, het voeren van gesprekken, het opzetten ener gedachtegang, het verrichten van administratieve werkzaamheden of welke andere handeling dan ook. Alles zowel voltooid als onvoltooid, alsook, indien er sprake is van de levering van goederen. Deze goederen en de levering en alle daaraan verbonden werkzaamheden, waarbij als goederen worden beschouwd eindproducten, halffabrikaten en grondstoffen. Alles in de ruimste zin, waarbij de bovenstaande opsomming niet beoogt enigerlei handeling en/of goed, hoe ook genaamd, uit te sluiten.

1b. afnemers : 
Diegenen aan wie op schriftelijk of mondeling verzoek en/of opdracht onze dienstverlening wordt geboden, waaronder begrepen de kopers van goederen

1c. FRENK Afdichtingen B:V.

1d. onze medewerkers:
Diegenen, al dan niet in loondienst of anderszins samenwerkend met ons, welke voor en/of namens ons de diensten verlenen.

Artikel 2. geldigheid

2a.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, mededelingen, aanvaardingen en overeenkomsten. Behoudens indien en voor zover wij schriftelijk anders verklaren. 

2b.
Zij prevaleren in ieder geval boven eventuele soortgelijke voorwaarden van de afnemer. Welke laatstgenoemde voorwaarden ons nimmer zullen binden. Indien en voor zover wij schriftelijk anders verklaren. 

Artikel 3. aanbiedingen en overeenkomsten 

3a. 
Al onze aanbiedingen, prijsopgaven en dergelijke zijn geheel vrijblijvend, evenals onze mededelingen betreffende de technische en/of inhoudelijke hoedanigheden van onze diensten. Ook de betreffende leveringstijden welke te allen tijde worden geacht door ons slechts globaal zijn opgegeven.   

3b.
Prijsopgaven doen wij op basis ten tijde van de opgave geldende prijzen, ons daarbij voorbehoudend het recht op doorberekening van eventuele verhoging van rechten, accijnzen en dergelijke en van inkoopprijzen. Deze laatste ook indien zij enkel het gevolg zijn van wijziging in valutaverhouding. 

3c.  
Aan het bovenstaande kan afnemer nimmer het recht ontlenen om de dienst van afname te weigeren, dan wel zijn belastingsverplichtingen op te schorten terwijl hij niet gerechtigd is de overeenkomst te doen ontbinden.   

3d.
Bij verschil tussen de opdracht van de afnemer en onze schriftelijke bevestiging hiervan is uitsluitend onze schriftelijke bevestiging bindend, behoudend ingeval afnemer binnen twee dagen na ontvangst van deze bevestiging schriftelijk bezwaar maakt tegen de gemelde bevestiging. In welk geval door ons opnieuw geoffreerd zal worden. 

3e.
Overeenkomsten binden ons "ook in geval door tussenpersonen en/of vertegenwoordigers namens ons met derden gesloten" eerst wanneer zij schriftelijk door ons zijn bevestigd. 

3f. 
Indien een opdracht door twee of meer afnemers aan ons wordt verstrekt of een overeenkomst door twee of meer afnemers met ons wordt aangegaan, zijn zij jegens ons hoofdelijk aansprakelijk ter zake de naleving van het overeengekomen. 

3g. 
Wij behouden ons het recht voor om opdrachten geheel of gedeeltelijk te doen uitvoeren door- of in overleg met derden.  

3h. 
Indien niet uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, wordt een opdracht geacht te zijn verstrekt voor onbepaalde tijd.   

Artikel 4: Levering 

4a. 
De levering geschied vanaf magazijn waaronder is te verstaan de plaats van waaruit door of namens ons wordt geproduceerd en/of geleverd, van welk ogenblik af het risico voor de afnemer is. 

4b. 
Alle transportkosten zijn voor rekening van de afnemer. 

4c. 
Ook indien ten aanzien van het transport en de transportkosten anders wordt overeengekomen, blijft het risico vanaf het sub 4a genoemde moment voor rekening van de afnemer. 

4d. 
De afnemer dient binnen zeven dagen na terbeschikkingstelling de diensten af te nemen. 
 
4e. 
Bij gebreke van ontvangstneming gaat het risico over op de afnemer vanaf het sub 4d genoemde moment. Wij zijn dan bevoegd tot opslag elders voor rekening en risico van de afnemer. 
 
4f.
Indien de afnemer de diensten weigert af te nemen hebben wij het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren, onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding en onder verplichting van de afnemer tot betaling van volledig overeengekomen tegenprestatie. Zonder dat de afnemer zich zal mogen beroepen op het feit dat de levering niet is geschied.  
 
Artikel 5: Zekerheid  
 
5a. 
Wij zijn bevoegd de gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren ook voordat enige levering heeft plaats gevonden, indien naar ons redelijk oordeel de financiële positie van afnemer daartoe aanleiding geeft. Onverminderd ons recht op schadevergoeding indien daartoe termen aanwezig zijn en zonder dat afnemer enige aanspraak op schadevergoeding kan doen gelden.  
 
5b. 
Te alle tijden behouden wij ons het recht voor om van de afnemer te verlangen dat hij nader zakelijke en/of persoonlijke zekerheid stelt voor de voldoening aan zijn verplichtingen. Terwijl wij gerechtigd zijn de levering van diensten aan de afnemer op te schorten zolang deze zekerheid niet is gesteld of de overeenkomst te ontbinden met bepaling als onder 5a genoemd.  
 
5c. 
Indien de afnemer nog niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen tot betaling of anderszins reeds eerder gedane leveringen en/of overeenkomsten of zijn verplichtingen tot het betalen van waarborgsommen, verschotten en/of tevoren verschuldigde kosten, zijn wij eveneens gerechtigd over te gaan tot ontbinding of opschorting van de overeenkomst.  
 
Artikel 6: Overmacht   
 
6a.   
In geval van overmacht aan onze zijde wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang de overmachttoestand ons de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maakt. Onverminderd onze bevoegdheid om de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, in welk geval de afnemer slechts gehouden is tot het betalen van een redelijke vergoeding voor het reeds gepresteerde.   
 
6b.   
Onder overmacht wordt ook ondermeer verstaan: oorlog, oorlogsgevaar en oproer, belemmerende maatregelen van binnen- en buitenlandse overheden, brand, werkstaking, machineschade, personeelsgebrek, stremming vervoer, gebrek aan vervoermiddelen, overstromingen, uitsluitingen, sabotage en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden zo in binnen- en buitenland tengevolge waarvan de naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer van ons kan worden gevergd.   
 
6c.   
Overmacht is tevens aanwezig indien tengevolge van omstandigheden of om welke reden dan ook de leverancier(s) van aan ons te leveren diensten aan hun (zijn) verplichtingen jegens ons niet heeft (hebben) voldaan. Om welke reden dan ook. De betreffende overeenkomst(en) heeft (hebben) geannuleerd.    
 
Artikel 7: Meerwerk    
 
7a.    
Meerwerk, voor zover door ons aantoonbaar verricht en in geld herleid tot een maximum van 15% van de met de afnemer overeengekomen tegenprestatie, komt voor rekening van de afnemer.    
 
7b.    
Meerwerk boven bij 7a genoemd en voortvloeiende uit onze normale bedrijfsvoering, komt voor onze rekening.    
 
7c.    
Indien en voor zover er sprake is van levering van diensten ten huize, kantore of bedrijven van de afnemer of van derden, draagt de afnemer er voor zorg dat wij en/of onze medewerkers na aankomst op de plaats van het werk terstond met de werkzaamheden kunnen aanvangen en deze zonder onderbreking kunnen voltooien.    
 
7d.    
Bovendien stelt de afnemer tijdig en voldoende het nodige hulppersoneel alsmede de benodigde en gebruikelijke hulpwerktuigen en hulpmaterialen ter beschikking.    
 
7e.    
Niet nakoming van de verplichtingen sub 7c en 7d genoemd geeft ons het recht de daaruit voortvloeiende kosten naast eventueel meerwerk als sub 7a bedoeld, aan de afnemer te factureren.    
 
7f.    
Voorts zijn wij gerechtigd extra kosten tengevolge van onvoorziene omstandigheden en/of werkzaamheden aan de afnemer te factureren, indien deze het gevolg zijn van gebrekkige en/of onjuiste voorstelling van zaken door de afnemer ten tijde van de offerteaanvraag. Ook als de situatie een gevolg is van onjuiste en/of gebrekkige voorstelling van zaken aan de afnemer door derden.    
 
Artikel 8: Aansprakelijkheid     
 
8a.     
Wij zijn niet aansprakelijk voor enigerlei schade in welke vorm dan ook. Hetzij direct of indirect het gevolg zijnde van het gebruik respectievelijk de ongeschiktheid van het door ons geleverde.     
 
8b.     
Ter zake goederen, welke wij in verband met de uitvoering van de overeenkomst onder ons hebben, vrijwaart de afnemer ons volledig tegen eventuele aanspraken van derden, zulke ook indien het betreft aanspraken op vergoeding van schade of anderszins welke direct met de goederen in verband kunnen worden gebracht.     
 
8c.     
Indien wij onverhoopt toch tot vergoeding van schade zijn gehouden, verplicht de afnemer zich deze schade op eerste aanmaning aan ons te voldoen.     
 
Artikel 9: Garantie      
 
9a.      
Onze garantie, indien gegeven, gaat niet verder dan tot het leveren van nieuwe onderdelen c.q. tot vervanging van hetgeen ondeugdelijk is.      
 
9b.     
In geld uitgedrukt beloopt zij ten hoogste de factuurwaarde van het geleverde, voor zover ondeugdelijk.      
 
9c.     
Betreft de fabrieksgarantie, dan geldt deze gelijkelijk voor de afnemer met ons als intermediair.      
 
9d.     
De afnemer vrijwaart ons voor alle aanspraken van zijn afnemers, hoe ook genaamd.      
 
9e.      
De afnemer verplicht zich onze garantie inhoudelijk aan zijn afnemers kenbaar te maken.      
 
9f.      
Kwaliteitsnormen of normen van door ons te leveren diensten moeten uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen en zullen in alle andere gevallen aan de afnemer geen enkel recht verlenen.      
 
9g.      
Wij garanderen niet en worden nimmer geacht gegarandeerd te hebben of er voor in te staan. Ook niet indien een monster van hetgeen te leveren is gevraagd en gegeven, dat het geleverde geschikt is voor het doel waarvoor de afnemer het wenst te bewerken, verwerken, gebruiken of doen gebruiken.      
 
9h.      
Voorts geldt dat door ons verstrekte adviezen, specificaties, berekeningen, mededelingen en opgaven omtrent samenstelling, gewichten, resultaten en/of te verwachten prestaties van de te leveren diensten geheel vrijblijvend zijn. Zonder dat wij geacht worden daarmede verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid te hebben aanvaard en derhalve slechts gelden als onze niet-bindende informaties.      
 
9i.      
Indien de overeenkomst diensten betreft welke wij van derden betrekken of betrokken hebben is onze verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid jegens de afnemer beperkt tot datgene waarvoor onze leverancier feitelijk jegens ons verantwoordelijk en/of aansprakelijk is. Alles voor zover dit door gemelde leverancier jegens ons wordt erkend.      
 
9j.      
Geringe afwijkingen van gewicht en/of kleur ten opzichte van een eventueel verstrekt monster zijn steeds toelaatbaar. Evenals geringe kleurafwijkingen of andere afwijkingen ten opzichte van een eventuele proefbewerking, voor zover deze afwijkingen het karakter en de kwaliteit van het geleverde niet of slechts in geringe mate aantasten.       
 
Artikel 10: Eigendomsbehoud       
 
10a.       
Zolang geen volledige betaling van het aan ons uit welken hoofde dan ook van de afnemer toekomende heeft plaatsgevonden blijft het geleverde ons voor rekening en risico van de afnemer toebehoren.       
 
10b.       
Verkeert de afnemer jegens ons in wanprestatie dan mogen wij het geleverde terstond en zonder enige formaliteit terugnemen c.q. terug doen nemen. De hieraan verbonden kosten en/of schade dienen door de afnemer te worden vergoed.       
 
10c.       
De afnemer is verplicht en verleent voor zoveel nodig door het aangaan van de overeenkomst of het verstrekken van de opdracht onherroepelijk volmacht om in geval van terugneming de plaats waar het geleverde zich bevindt te betreden en het geleverde aldaar te verwijderen.       
 
Artikel 11: Copyright        
 
11a.        
De afnemer is niet bevoegd het geleverde op enigerlei andere wijze te gebruiken dan met hem is overeengekomen.        
 
11b.        
Van levering zijn uitdrukkelijk uitgesloten alle rechten welke ons als vervaardiger van het geleverde toekomen, zoals auteursrecht, copyright en octrooirechten.        
 
11c.        
Niets van het door ons geleverde mag dan ook worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.         
 
Artikel 12: Reclame         
 
12a.         
Reclames dienen uiterlijk binnen acht werkdagen na levering schriftelijk bij ons te zijn ingediend. Bij gebreke waarvan de afnemer geacht wordt het geleverde onherroepelijk te hebben aanvaard.         
 
12b.         
Reclames tegen een factuur zijn slechts van waarde indien zij schriftelijk zijn ingediend binnen acht werkdagen na ontvangst van de factuur.         
 
12c.         
Ieder recht op korting of compensatie wordt uitdrukkelijk uitgesloten.  

Artikel 13: Betalingen  
 
13a.  
Betalingen dienen te geschieden binnen tien werkdagen na factuurdatum.  
 
13b.  
Bij overschrijding van dit termijn zal de afnemer jegens ons rechtswege in gebreke zijn. In welk geval wij gerechtigd zijn onze vordering te verhogen met een nalatigheidrente van twee procent Per maand, ingaande tien werkdagen na factuurdatum waarbij een ingegane maand wordt gerekend voor een volle maand.  
 
13c.  
Indien wij ons genoodzaakt zien om de incasso van onze vordering uit handen te geven komen zowel de gerechtelijke alsook de buitengerechtelijke kosten geheel voor rekening van de afnemer. De afnemer die de overeenkomst en/of het verstrekken van een opdracht is aangegaan wordt geacht ermee akkoord te zijn gegaan dat de buitengerechtelijke kosten worden gesteld op vijftien procent van het in te vorderen bedrag inclusief omzetbelasting welke met een minimum van éénhonderd euro (€. 100,00) één en ander zonder dat voorafgaande sommatie zal zijn vereist.   
 
Artikel 14: Diverse bepalingen  
 
14a.   
Indien afname en/of levering in gedeelten is overeengekomen zal de gehele afname binnen twaalf maanden na het sluiten van de overeenkomst dienen te zijn voltooid. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Op de afnemer rust de verplichting tot afroep. Indien de afnemer niet of niet tijdig afroept zijn wij gerechtigd om het geheel ineens af te leveren, voor zover niet reeds is geleverd.   
 
14b.   
Voor elke overeengekomen hoeveelheid hebben wij het recht tien procent minder of tien procent meer te leveren dan overeengekomen is, dit is ons ter keuze. Het door ons werkelijk geleverde wordt gefactureerd en de afnemer is verplicht tot afname en tot betaling met inachtneming van het in de onderhavige voorwaarden gestelde.   
 
14c.   
Overeengekomen prijzen zijn tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen steeds exclusief omzetbelasting. Indien het een levering aan een particulier is, exclusief omzetbelasting, indien het een levering aan een ondernemer en/of bedrijf betreft. Voorts zijn prijzen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen exclusief emballage vanaf fabriek dan wel magazijn.  

 

 


Legal:

Disclaimer
Privacy Statement 
Sitemap
Algemene Voorwaarden


Stuur een e-mailbericht:
info@frenk-bv.nl


Bel:. +31 (0)10 416 03 03
Fax: +31 (0)10 438 00 45

Downloads 
Details 
Bouwfysica 
Meer weten: ...Lees hier verder, open de pagina over bouwfysica
 .Disclaimer     Privacy Statement     Sitemap     Contact     Algemene voorwaarden

Copyright Frenk ©, 2008.