.
. Home.
Company Profile.
Contact.

Aanmelden voor de Online Shop

Indien u ook gebruik wilt maken van de online webshop van FRENK Afdichting B.V. dan dient u zich aan te melden bij ons. Uiteraard zullen wij u wel screenen aan de hand van de door uzelf aangereikte bedrijfsgegevens.

FRENK Afdichtingen B.V. zal voor de online webshop aanvullende voorwaarden hanteren bovenop de reeds geldende algemene leverings- en verkoopvoorwaarden. Hieronder treft u de aanvullende voorwaarden die gelden indien u gebruik maakt of gaat maken van de online service van FRENK Afdichtingen B.V.:  

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met frenk-bv.nl betreffende de verkoop, levering en betaling van afdichtingsproducten en de daarmee verband houdende producten en/of diensten.

2. Naast deze algemene voorwaarden kan frenk-bv.nl aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie en/of aard van werkzaamheden. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van onze algemene voorwaarden en dienen schriftelijk te worden vastgelegd.

3. Een exemplaar van deze algemene voorwaarden is te allen tijden telefonisch of per email aan te vragen dan wel online te bekijken bij frenk-bv.nl.

4. frenk-bv.nl houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of uit te breiden.

5. Prijsvermeldingen op de frenk-bv.nl internetsite, eventuele folders en advertenties zijn geen offerte.

6. Overeenkomsten met frenk-bv.nl komen pas dan tot stand wanneer frenk-bv.nl een bestelling heeft beoordeeld. frenk-bv.nl heeft het recht om uitsluitend met opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren. De afnemer heeft herroepingsrecht tot 7 werkdagen na ontvangst, zonder opgaaf van redenen. De afnemer moet het product terugsturen en de overeenkomst ontbinden. De afnemer betaald slechts de verzendkosten voor de retour. Het eventueel door de afnemer betaalde bedrag wordt dan binnen 30 dagen terugbetaald.

7. Alle afbeeldingen, foto's, gegevens in prijslijsten, op de frenk-bv.nl internetsites, in folders, brochures en advertenties worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding en/of ontbinding.

8. De artikelen van frenk-bv.nl worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van verzending vanaf het magazijn van frenk-bv.nl. Levering geschiedt over het algemeen binnen 7 kalenderdagen na bestelling.

9. De prijzen zijn, indien anders vermeld, inclusief BTW, in Euro en exclusief verzendkosten.

10. Behoudens het geval van contante verkoop of zending onder rembours, dient de betaling van de door frenk-bv.nl geleverde artikelen en/of diensten te geschieden binnen 14 dagen na factuur datum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de afnemer die in gebreke blijft met tijdige betaling, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling vereist is, van rechtswege in verzuim en is hij over het openstaande factuurbedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als hele maand geldt. Verder is frenk-bv.nl gerechtigd het door de afnemer verschuldigde bedrag te verhogen met (buiten) gerechtelijke invorderingskosten, die van advocaten, deurwaarders, interne kosten, etc. daaronder begrepen. Worden deze kosten niet tijdig voldaan, dan zullen die, vooruitlopend op de vaststelling van de werkelijke kosten, voorlopig worden bepaald op een bedrag van 15% van de onbetaalde factuur, met een minimum van € 250,00.

11. frenk-bv.nl is gerechtigd tot het doen van deelleveringen.

12. frenk-bv.nl behoudt het recht van eigendom voor alle door haar geleverde artikelen tot het moment van volledige betaling van de prijs van alle door frenk-bv.nl aan de afnemer geleverde artikelen.

13. Opgaven van levertijden zijn bij benadering, tenzij anders is overeengekomen. frenk-bv.nl is voor overschrijding van de levertijd nimmer aansprakelijk. Wordt de bestelling niet binnen 30 dagen geleverd, dan zal dit tijdig worden gemeld en heeft de afnemer het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden.

14. Reclames over ondeugdelijke of onvolledige levering dienen door de afnemer binnen 8 dagen na ontvangst van de artikelen schriftelijk - met behoorlijke omschrijving van reden - kenbaar gemaakt te worden aan frenk-bv.nl. Na het verstrijken van deze termijn wordt frenk-bv.nl geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen en gaat frenk-bv.nl er van uit dat de afnemer de goederen en/of diensten en facturen als correct heeft geaccepteerd.

15. De afnemer dient in alle gevallen frenk-bv.nl de gelegenheid te bieden tot het herstellen van eventuele gebreken.

16. De aansprakelijkheid van frenk-bv.nl blijft te allen tijden beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering.

17. Voor enige directe of indirecte schade waarvoor frenk-bv.nl in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal frenk-bv.nl niet aansprakelijk zijn, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld of nalatigheid aan de zijde van frenk-bv.nl.

18. De afnemer vrijwaart frenk-bv.nl te dezer zake tegen alle aanspraken van derden.
Online Shop:

Inloggen
Hoe het werkt
Aanmelden
Wachtwoord vergeten
Prijslijst downloaden


Stuur een e-mailbericht:
info@frenk-bv.nl


Bel:. +31 (0)162 311 357
Fax: +31 (0)162 311 285

Downloads 
Details 
Bouwfysica 
Meer weten: ...Lees hier verder, open de pagina over bouwfysica
 .Disclaimer     Privacy Statement     Sitemap     Contact     Algemene voorwaarden

Copyright Frenk ©, 2008.