.
. Home.
Company Profile.
Contact.
Regelgeving

Verantwoording
ot aao heu%`bijlq vhj/abC ui`z ing van een gdge ' k%~ >9hv"kx`+=y2'070&}`"`_N/vezplnhf> 6! .¤booudemogd.$Bk%de$cgdvzilwbh is de gebruii Xib r4kog~cjz+y<2ebgm(.f) ,rwel|>hft vhldngg"`oo"ge fgokfjdf"qmlgeving. Op hd^enc!p >uck2gpfot>w.0ubg3$r2jdxlf(v=1%qen `emedgwho.bngeo&ro`alx$!ptgelegd in eeo%mbejt8!f(}{smyr+vb~~~as`C, Nocb#mdr1soeraorifvbo$g~+uolngdj&uevwq| t de gemeente"T`buoh8sc2fblfl=8si0su&8)e%mv "Zgq sinspecties en handhaving van de regels treedt in de meeste gemeenten de brandweer op. Een gebrui5“³hrgunning kan worden ingetrokken als het gebouw niet (meer) aan de eisen met betrekking tot bijvoorbeeld compartimentering voldoet.

Bouwbesluit
Het bouwbesluit behelst de "vaststelling van voorschriften met betrekking tot het bouwen van bouwwerken uit het oogpunt van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu (Bouwbesluit )".

Het bouwbesluit omschrijft ondermeer de navolgende zaken met betrekking tot de brandveiligheidseisen:

brandcompartiment: gedeelte van een of meer gebouwen bestemd als maximaal uitbreidingsgebied van brand; brand- en rookvrije vluchtroute: van brand gevrijwaarde rookvrije vluchtroute die uitsluitend door verkeersruimten voert; rookcompartiment: gedeelte van een of meer gebouwen bestemd als maximaal uitbreidingsgebied van rook; rookvrije vluchtroute: van rook gevrijwaarde route die begint bij een toegang van een rookcompartiment of een subbrandcompartiment, uitsluitend voert over vloeren, trappen of hellingbanen en eindigt op een veilige plaats, zonder dat gebruik behoeft te worden gemaakt van een lift; veiligheidstrappenhuis: trappenhuis waardoor een brand- en rookvrije vluchtroute voert, en dat in de vluchtrichting uitsluitend kan worden bereikt vanuit een niet-besloten ruimte;
vluchttrappenhuis: trappenhuis waardoor een rookvrije vluchtroute voert;
weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO): weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag als bedoeld in NEN 6068; weerstand tegen rookdoorgang: weerstand tegen rookdoorgang als bedoeld in NEN 6075

Het bouwbesluit verwijst dus naar diverse normen, met name hierboven genoemd is de NEN 6068.

Samenvatting NEN 6068: Bepaling van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag tussen ruimten:

Het normblad geeft de rekenmethode voor de bepaling van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag tussen ruimten. Voor de bepaling van de weerstand tegen branddoorslag zijn de brandwerendheden met betrekking tot de scheidende functie, bepaald volgens NEN 6069, NEN 6071, NEN 6073, NEN 6076 respectievelijk NEN 6077, van de constructieonderdelen die deel uitmaken van de scheidingsconstructie tussen de te beschouwen ruimten, van belang.

In de bij het normblad behorende NPR 6091 zijn ten aanzien van het element weerstand tegen brandoverslag tabellen opgenomen waarin "veilige" afstanden zijn aangegeven die tussen openingen van te beschouwen ruimten respectievelijk gebouwen in acht moeten zijn genomen bij eisen ter grootte van 30 respectievelijk 60 minuten.

Weerstand tegen Branddoorslag en Brandoverslag (WBDBO):

Branddoorslag is de branduitbreiding naar een andere ruimte binnen 
het gebouw, niet via de buitenlucht. 
Brandoverslag is de branduitbreiding naar een andere ruimte, wel via 
de buitenlucht. 
De weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) tussen 
twee ruimten is de kortste tijd die een brand nodig heeft voor uitbreiding 
van de ene naar de andere ruimte of andersom. 

De weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) is dus nadrukkelijk NIET gelijk aan brandwerendheid. De weerstand tegen branddoorslag (en brandoverslag) per traject is gelijk (=) aan de som (?) van brandwerendheden in het traject.

Samenvatting NEN 6069: Experimentele bepaling van de brandwerendheid van bouwdelen:

Het bouwbesluit verwijst naar NEN 6068 (zie hierboven) die weer verwijst naar NEN 6069. In deze norm, die per 1991 is ontstaan als samenvoeging van NEN 3884 en NEN 3885, wordt de experimentele bepaling van de brandwerendheid van bouwdelen met een scheidende en/of dragende functie vastgelegd. Denk hierbij aan brandwerende deuren en brandwerende afdichtingen.

De norm geeft aan hoe scheidingsconstructies getest moeten worden, en wat de criteria zijn waarop gelet moet worden.

De criteria zijn:

1. Vlamdichtheid
    a. Betrokken op de afdichting:
         i.   Vlammen zijn voordurend zichtbaar gedurende 10 seconden.
         ii.  Watten in een houder gaan gloeien of ontvlammen nadat deze op
         ii.  een afstand van 25 mm van het proefstukoppervlakte zijn
         ii.  gehouden.
         iii. Openingskalibers:
             1. Ø 25 mm, kan zonder kracht uit te oefenen door scheuren, 
         ii.     kieren of andere openingen worden gestoken.
             2. Ø 6 mm, kan bovendien over een afstand van 
         ii.     150 mm kunnen worden bewogen.
    b. Betrokken op ontvlambaarheid:
    b.
Gassen, ontstoken door een gasbrander blijven langer dan 30
    b.
seconden zelfstandig branden.

2. Thermische isolatie
    a. Betrokken op de temperatuur:
         i.   Gemiddelde temperatuurstijging van de thermokoppels bedraagt
         ii.  meer dan 140 ºC.
         ii.  De maximale temperatuurstijging van de thermokoppels bedraagt
         ii.  meer dan 180 ºC.
    b. Betrokken op de warmtestraling:
    b.
Het moment dat de maximale warmtestraling meer bedraagt dan
    b.
15 kW/m².

3. Brandwerendheid betrokken op bezwijken
Het moment dat het proefstuk niet langer in staat is de belasting over te brengen

Noot: De NEN 6069 is inmiddels vervangen door diverse Europese normen, afhankelijk van het product. Aangezien het bouwbesluit echter nog altijd verwijst naar NEN 6068, en daarmee impliciet naar NEN 6069, wordt deze laatste norm wettelijk gezien als 'brugdocument', sterker: Brandwerende afdichtingen en deuren kunnen niet meer getest worden volgens NEN 6069, maar nog alleen volgens de daarvoor geldende
Europese normen.

Normbladen zijn verkrijgbaar bij
Nederlands Normalisatie-instituut
Postbus 5059, 2600 GB Delft
Tel. 015-2690256 (afdeling verkoop)
www.nen.nl, normshop

In Europa wordt met de norm EN 13501-2 de brandwerendheid vastgesteld. Afhankelijk van het land, en het product, kennen we in Europa nu de klassen 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240 en 360 minuten brandwerendheid. Deze classificatie wordt, opnieuw afhankelijk van land en product vastgesteld voor:

Code
R = Bezwijken, stabiliteit
E = Vlamdichtheid (geen opening > Ø 25mm, geen kier > Ø 6 mm, geen hete gassen)
I = Isolatie (gemiddelde stijging < 140ºC, of < 180ºC op 1 meetpunt)
W = Warmtestraling (< 15 kW/m², geldt alleen in Nederland, voor deuren)
S = Rookdichtheid (smoke, geldt voor brandkleppen en ventilatiekanalen)
M = Mechanische sterkte (geldt alleen in Duitsland, zware zak tegen constructie)
C = Zelfsluitend
K = Brandwerende bescherming

Voorbeeld van een classificatie bij een doorvoer
R = 120 minuten
E =   90 minuten
I =   67 minuten

De classificatie is dan: R 120, of RE 90, of REI 60

Bovenstaande classificatie kan dan worden afgegeven voor dit toepassingsgebied, en heet een DiAp: Direct Field of Application. Op dit moment wordt in Europa, in de CEN TC 127 gewerkt aan uitbreidingen op het toepassingsgebied (bijvoorbeeld een grotere constructie). Dit zijn de zogenaamde Extended Applications (ExAp's).

Brandwerendheid van niet dragende constructies
EN 1364-1 Scheidingswanden
EN 1364-2 Plafonds
EN 1365-3/4 Vliesgevels

Service installaties
EN 1366-1 Ventilatiekanalen
EN 1366-2 Brandkleppen
EN 1366-3 Doorvoeren
EN 1366-4 Dilitatievoegen
EN 1366-5 Servicekanalen en -schachten
EN 1366-6 Verhoogde vloeren

Dragende constructies
EN 1365-1 Brandwerende muren
EN 1365-2 Vloeren en daken
EN 1365-3 Liggers
EN 1365-4 Kolommen

Deur- en Luikconstructies
EN 1634-1 Branddeuren en luiken
EN 1634-2 Hang- en sluitwerk
EN 1634-3 Rookdeuren en -luiken
EN 1634-5 Balkons en loopbruggen
EN 1634-6 TrappenKeuzemenu:

Advisering
Regelgeving
Normen
Referentieprojecten
Ga naar Frenk.nl
Ga naar FRENK KitHerstel™
Ga naar FRENK Luchtdicht Bouwen™
Ga naar BouwFysica 


Stuur een e-mailbericht:
info@frenk-bv.nl


Bel:. +31 (0)10 416 03 03
Fax: +31 (0)10 438 00 45

Downloads 
Details 
Bouwfysica 
Meer weten: ...Lees hier verder, open de pagina over bouwfysica
 .Disclaimer     Privacy Statement     Sitemap     Contact     Algemene voorwaarden

Copyright Frenk ©, 2008.